Algemene voorwaarden

Algemene Koopvoorwaarden

 

1.Algemeen
Door het plaatsen van een order wordt de koper geacht deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden. Voorwaarden of bedingen van de koper, die strijdig zijn met de onderhavige voorwaarden, kunnen de verkoper slechts worden tegengeworpen indien en voor zover zij door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Het uitdrukkelijk of stilzwijgend achterwege laten door de verkoper van een beroep op één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden, laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. Aan het in een geval achterwege blijven door de verkoper van een beroep op één of meer van deze voorwaarden kan de koper in geen enkel ander geval enig recht ontlenen.

 

2. Offertes, orders
Alle offertes zijn geheel vrijblijvend. De verkoper zal zich zoveel mogelijk houden aan eventueel opgegeven levertijden, doch overschrijding daarvan geeft de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst (behoudens overschrijding van meer dan 60 werkdagen of indien de koper uitdrukkelijk schriftelijk een uiterlijke datum van levering heeft opgegeven welke door de verkoper is aanvaard) en in ieder geval nimmer op schadevergoeding.

 

3. Verhoging belastingen
tarieven Indien tussen het moment van de orderbevestiging en dat van de levering verhogingen van de op de verkoop betrekking hebbende belastingen, rechten, assurantie- of vrachttarieven worden ingevoerd, komen deze ten laste van de koper.

 

4. Risico en aflevering
Het risico voor de verkochte zaken gaat bij aflevering van de verkoper over op de koper in overeenstemming met de overeengekomen leveringsconditie, te interpreteren naar de laatste editie van de ‘incoterms’ zoals gepubliceerd door de internationale Kamer van Koophandel zulks onverlet het in deze voorwaarden bepaalde omtrent eigendomsoverdracht.

 

5.
Alle custom made producten die geheel volgens (klantspecifiek) afspraak en volgens de algemene voorwaarden zijn geleverd, kunnen niet worden teruggenomen.

 

7. Betalingen, verzuim
Alle betalingen moeten door de koper worden gedaan binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum, dan wel binnen de op de factuur aangegeven termijn.Producten of goederen worden geleverd na betalings ingang.

 

8. Eigendomsvoorbehoud
Door de aflevering van zaken gaat wel het risico maar niet de eigendom van die zaken over van de verkoper op de koper. De verkoper behoudt de eigendom van de desbetreffende zaken voor totdat de koper aan al zijn prestaties verbonden aan de desbetreffende aflevering, inclusief die welke zijn verschuldigd op grond van diens verzuim, heeft voldaan.

 

9. Garanties
De verkoper heeft aan zijn verplichtingen jegens de koper voldaan indien de zaken zijn afgeleverd conform de overeengekomen kwaliteit. Indien niet uitdrukkelijk een bepaalde kwaliteit is overeengekomen zullen de zaken de kwaliteit bezitten zoals overeengekomen in deze webshop.de periode waar in aanspraak kan worden gemaakt op goed functioneren van de geleverde zaken c.q. af te leveren zaken is ten hoogste 12 maanden, gerekend vanaf de datum aankoop. Geen garantie wordt gegeven voor de geschiktheid van de zaken voor het door de koper daarvan beoogde doel en voor de juistheid van verstrekte informatie en adviezen betreffende het vervoer, de opslag, het gebruik, de eigenschappen en de specificaties van de afgeleverde c.q. af te leveren zaken. In dit opzicht is de koper gehouden om de kwaliteit en alle andere voor hem van belang zijnde eigenschappen van de afgeleverde zaken te controleren voordat deze worden gebruikt of doorgeleverd en in ieder geval binnen acht dagen na aflevering. Gebruik of doorlevering geldt als acceptatie. De verkoper aanvaard geen enkele verplichtingen inzake gevolgschade, er kan geen aanspraak worden gedaan op schade die ontstaan is ten gevolge het gebruik van de door verkoper geleverde zaken, de verantwoording in deze licht geheel ten laste van de koper. De koper aanvaardt voor zover de wet dit toelaat alle verantwoordelijkheid verbonden aan het gebruik van de afgeleverde zaken en van de producten waarin of waarop deze zijn toegepast en hij dient de verkoper dienovereenkomstig te vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.Koper is gehouden de gebruikersinstructie,welke online of op andere wijze door verkoper is gepubliceerd te volgen, elke afwijking hierin is voldoende om de garantie welke van toepassing zou zijn te doen laten vervallen.De koper is gehouden om zelf te onderzoeken of het gebruik of de doorlevering van de afleverde zaken enige schending oplevert van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden en de verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake. De verkoper behoudt zich het recht voor om een reeds gesloten overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de verkoper redelijkerwijs het vermoeden heeft dat de koper zich aan een dergelijke schending schuldig maakt of zal maken zonder dat de verkoper overigens tot enige verplichting tot schadevergoeding zal zijn gehouden.
Gebruik van geleverde zaken, anders dan in de door de verkoper opgestelde voorwaarden, valt buiten de garantie recht. Te allen tijde dienden de gebruikersvoorschriften te worden nageleefd koper heeft hier de plicht zich te informeren betreft het gebruik van de geleverde zaken.

 

9.1. retourrecht
Het is de koper toegestaan het product retour te sturen binnen 14 dagen onder voorwaarde dat het geleverde niet is gebruikt, onbeschadigd, schoon en in de originele verpakking wordt aangeleverd. Ten alle tijden bedoelende "geschikt voor wederverkoop".de retour goederen zullen hierop door verkoper worden geïnspecteerd.
Bij afwijzing op het beroep op retourrecht, ten alle tijden bedoelende "niet geschikt voor wederverkoop" of deels "niet geschikt voor wederverkoop" behoud de verkoper het recht deels of gedeeltelijk de aankoopkosten niet te vergoeden. Eventuele kosten voorkomend uit de het beroep op retourrecht (verzendkosten) zijn ten alle tijden voor koper, zie ook de wet kopen op afstand.
Bij bestelling bezorg in buitenland (niet Nederland) vergoeden we de verzend kosten in Nederland (zoals op moment van bestellen geldig is) de extra kosten voor buitenland verzending zijn voor eigen rekening.

 

10. Reclames
Onverminderd het onder 9. bepaalde moet een klacht over afgeleverde zaken schriftelijk ter kennis van de verkoper worden gebracht onverwijld, echter uiterlijk binnen 8 werkdagen, nadat de klacht door de koper is ontdekt of door de koper had behoren te worden ontdekt. De koper zal alle door de verkoper verlangde medewerking aan het (doen) onderzoeken van de klacht verlenen.Indien een klacht van de koper gegrond wordt bevonden zal de verkoper naar keuze of de afgeleverde zaken kosteloos vervangen of met de koper een regeling treffen over terug betaling van het aankoop bedrag beperkt tot ten hoogste het netto factuurbedrag der betreffende zaken minus de verzend / vrachtkosten.De verkoper zal door de koper ten alle tijden in de gelegenheid worden gesteld om de, door de verkoper gegrond bevonden klacht, te herstellen.Onverminderd het vorenstaande verjaren alle rechtsvorderingen van de koper betreffende enige met hem gesloten overeenkomst door verloop van één jaar na de dag waarop de desbetreffende zaken zijn afgeleverd c.q. hadden behoren te worden afgeleverd.

 

11. Overmacht
Onverminderd de wettelijke rechten van partijen bij niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming heeft de verkoper het recht de aflevering van de zaken op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van overmacht. De koper zal in dat geval geen vordering tot schadevergoeding tegen de verkoper kunnen instellen. Onder overmacht wordt mede verstaan: algehele of gedeeltelijke storing, beperking of staking van het bedrijf van de verkoper of van degene, van wie de verkoper de te leveren goederen of grondstoffen daarvoor betrekt, het uitgevaardigd worden van voorschriften, welke de productie, de aflevering, het vervoer of de lossing van de goederen beperken, hinderen of onmogelijk maken, mobilisatie, oorlog, vijandelijkheden, opstand, werkstaking, uitsluiting, samenspanning van arbeiders, belemmering van spoorwegverkeer of van het vervoer met andere transportmiddelen of gebrek daaraan, schipbreuk, verloren gaan, beschadigd of onklaar raken van vervoermiddelen, ook indien deze oorzaken volgens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening zouden komen en/of wanneer deze oorzaken voorzienbaar waren op het moment van sluiten van de overeenkomst.De verkoper zal de koper van het ontstaan van de bedoelde feiten en omstandigheden ten spoedigste kennis geven en daarbij mededelen, of, en in hoeverre en onder welke voorwaarden hij de levering zal voortzetten.

 

12. Ontbinding
Ingeval van verzuim als bedoeld in artikel 7, alsmede indien de koper enige verplichtingen uit die of een andere overeenkomst met de verkoper, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is de verkoper gerechtigd elke overeenkomst met de koper, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling terstond ontbonden te verklaren, onverminderd de rechten die de verkoper aan deze overeenkomst of wet jegens de koper kan ontlenen, het recht of schadevergoeding daaronder begrepen.
Bij ontbinding van een aankoop vervallen alle gedane kortingen op artikel en verzendkosten.

 

13. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing. Voor de beslissing van geschillen zal de uit hoofde van het onderwerp van het geschil bevoegde Rechter in het Arrondissement te Leeuwarden in het geding steeds bevoegd zijn, onverminderd het recht van verkoper een afnemer te doen dagvaarden voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats. In geval koper buiten Nederland woonachtig is, zal voor de beslissing van geschillen, uitsluitend de rechtbank te Leeuwarden bevoegd zijn, behoudens hoger beroep en/of cassatie. Onder woonplaats wordt ten aanzien van rechtspersonen in het vorenstaande verstaan de plaats van de statutaire zetel van de rechtspersoon. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.